Balona uzstādīšana autoiekrāvējiem

Iekšdedzes dzinēju (autoiekrāvēji, motorlaivas u.tml.) darbībai paredzēto sašķidrinātās naftas gāzes balonu, kuri iegādāti SIA „Latvijas propāna  gāze” nomaiņas instrukcija

Vispārējie noteikumi

1. Šie sašķidrinātās naftas gāzes baloni (turpmāk tekstā baloni) nav domāti sadzīves iekārtu darbībai un ir marķēti ar autoiekrāvēja simbolu vai horizontālu baltas krāsas joslu. Tos ekspluatē tikai horizontālā stāvoklī, jo balonā ir speciāls ventilis ar saliegtu cauruli, kura ir vērsta uz balona dziļāku punktu, lai varētu nodrošināt gāzes šķidrās fāzes padevi uz dzinēju. Piegādātājs nodrošina sekojošus balonu tipus: 46L =>19kg gāzes; 27L=>11kg gāzes; 25L=>10kg gāzes

2. Lietotājs pats veic balonu nomaiņu saskaņā ar šīs Instrukcijas prasībām.

3. Pārvietojot balonu, to jānostiprina tā, lai nenotiktu tā patvaļīga pārvietošanās.   iepildītais šķidrums vai ziepju emulsija un ota emulsijas uzklāšanai.
Gāzes balona nomaiņa

1. Nepieciešamie darba rīki, rezerves daļas:

1.1. atbilstoša izmēra uzgriežņu atslēga;

1.2. gāzes noplūdes noteikšanai aerosola baloniņā  iepildītais šķidrums vai ziepju emulsija un ota emulsijas uzklāšanai;

1.3. blīve (saņemta kopā ar gāzes balonu).

2. Balona nomaiņas kārtība:

2.1. balonu atļauts nomainīt labi vēdināmās vietās, kur nav atklātas uguns vai darbojošās elektroiekārtas,  izraidot no tām personas, kuras tieši nepiedalās balona nomaiņā;

2.2. balona nomaiņu atļauts veikt pēc dzinēja izslēgšanas.

3. Balona atvienošana:

3.1. aizvērt tukšā balona ventili;

3.2. ar uzgriežņu atslēgu atvienot nomaināmo balonu;

3.3. noņemt balona stiprinājumu, kas to notur nekustīgā stāvoklī un nocelt;

3.4. atvienotajam balonam uzskrūvēt ventiļa noslēguzgriezni.

4. Sagatavot apmaiņas balonu (pilno):

4.1. noņemt ventiļa aizsargfoliju, apskatīt balona ventili, Noskrūvēt ventiļa noslēguzgriezni;

4.2. ar ziepju emulsiju vai gāzes analizatoru pārbaudīt balona ventiļa vārsta blīvumu  (vietas norādītas ar bultiņām), aizvērtā stāvoklī. Ziepju burbuļu paradīšanās uz apziepētajām virsmām liecina par gāzes noplūdi un balona tālākā lietošana ir aizliegta.

5. Balona pievienošana:

5.1. novietot balonu tam paredzētajā vietā, ievērojot, ka ventiļa vītne, kuru pievieno degvielas šļūtenei  ir novietota uz leju.

5.2. piefiksēt balonu tam paredzētā vietā, balonam jābūt nekustīgā stāvoklī. 

5.3. pārliecināties, ka gāzes aparāta deglis ir noslēgtā stāvoklī.

5.4. pievienot balonam degvielas šļūteni (ar kreiso vītni),  ievērojot, ka  savienojuma starplikas (blīves) nomaiņa ir obligāta.

5.5. ar roku atvērt balona ventili uz vienu pilnu tā ripas apgriezienu. Pārbaudīt ar ziepju emulsiju vai gāzes analizatoru iekārtas savienojumu un balona ventili (zīmējumā norādīts ar bultiņu).

5.6. ziepju burbuļu parādīšanās uz pārbaudāmajām vietām liecina par gāzes noplūdi un balona tā
lāka lietošana nav pieļaujama.

 


6
. Drošības pasākumi mainot balonus:

6.1. darbības ar balonu veikt  tikai  labi vēdināmās vietās.

6.2. nodrošināt, lai vietā, kurā atrodas gāzes balons, nebūtu atklātas uguns vai dzirksteļošanas avots.

6.3. balona nomaiņu drīkst veikt persona vecāka par 18 gadiem. Balona nomaiņas laikā tajā vietā jāatrodas tikai tiem cilvēkiem, kas tieši nodarbojas ar balonu nomaiņu.

6.4. pēc balonu nomaiņas to atļauts  izmantot tikai pēc visu iekārtas savienojuma, kā arī ventiļa štoka  un ventiļa balonā ieskrūvēšanas  vietas  pārbaudes ar ziepju emulsiju vai gāzes analizatoru balona ventiļa atvērtā stāvoklī (vietas norādītas ar bultiņām), ja tiek konstatēta gāzes noplūde:

6.6.1. savienojumu neblīvās vietas nekavējoši likvidējamas, pēc tam veicot atkārtotu hermētiskuma pārbaudi ar ziepju emulsiju vai gāzes analizatoru;

6.6.2. ventiļa štoka un ventiļa balonā ieskrūvēšanas vietas, atvērta ventiļa stāvoklī , nehermētiskuma gadījumā, tas nekavējoties jāaizver, jāuzskrūvē noslēguzgrieznis un balons jāiznes ārpus ēkas, ņemot vērā vēja virziens , lai gāzi neaizpūstu uz citām tuvumā esošām ēkām, pagrabiem, padziļinājumiem, atklātas uguns avotiem un tml.

6.5. ja balona ventiļa ripa grūti griežās (to atverot vai aizverot) tādu balonu lietot aizliegts.

UZMANĪBU!! Aizliegts ventiļa atvēršanai vai aizvēršanai izmantot rokas instrumentus.

7. Kategoriski aizliegts veikt jebkādus remontdarbus gāzes balonam un ventilim. Tas var novest pie nelaimes gadījumiem.


Gāzes balona nomaiņa

1. Nepieciešamie darba rīki, rezerves daļas:

1.1. atbilstoša izmēra uzgriežņu atslēga;

1.2. gāzes noplūdes noteikšanai aerosola baloniņā  iepildītais šķidrums vai ziepju emulsija un ota emulsijas uzklāšanai;

1.3. blīve (saņemta kopā ar gāzes balonu).

2. Balona nomaiņas kārtība

2.1. balonu atļauts nomainīt labi vēdināmās vietās, kur nav atklātas uguns vai darbojošās elektroiekārtas,  izraidot no tām personas, kuras tieši nepiedalās balona nomaiņā;

2.2. balona nomaiņu atļauts veikt pēc dzinēja izslēgšanas.

3. Balona atvienošana:

3.1. aizvērt tukšā balona ventili;

3.2. ar uzgriežņu atslēgu atvienot nomaināmo balonu;

3.3. noņemt balona stiprinājumu, kas to notur nekustīgā stāvoklī un nocelt;

3.4. atvienotajam balonam uzskrūvēt ventiļa noslēguzgriezni.

4. Sagatavot apmaiņas balonu (pilno):

4.1. noņemt ventiļa aizsargfoliju, apskatīt balona ventili, Noskrūvēt ventiļa noslēguzgriezni;

4.2. ar ziepju emulsiju vai gāzes analizatoru pārbaudīt balona ventiļa vārsta blīvumu  (vietas norādītas ar bultiņām), aizvērtā stāvoklī. Ziepju burbuļu paradīšanās uz apziepētajām virsmām liecina par gāzes noplūdi un balona tālākā lietošana ir aizliegta.

5. Balona pievienošana:

5.1. novietot balonu tam paredzētajā vietā, ievērojot, ka ventiļa vītne, kuru pievieno degvielas šļūtenei  ir novietota uz leju.

5.2. piefiksēt balonu tam paredzētā vietā, balonam jābūt nekustīgā stāvoklī. 

5.3. pārliecināties, ka gāzes aparāta deglis ir noslēgtā stāvoklī.

5.4. pievienot balonam degvielas šļūteni (ar kreiso vītni),  ievērojot, ka  savienojuma starplikas (blīves) nomaiņa ir obligāta.

5.5. ar roku atvērt balona ventili uz vienu pilnu tā ripas apgriezienu. Pārbaudīt ar ziepju emulsiju vai gāzes analizatoru iekārtas savienojumu un balona ventili (zīmējumā norādīts ar bultiņu).

5.6. ziepju burbuļu parādīšanās uz pārbaudāmajām vietām liecina par gāzes noplūdi un balona tā
lāka lietošana nav pieļaujama.

6. Drošības pasākumi mainot balonus.

6.1. darbības ar balonu veikt  tikai  labi vēdināmās vietās.

6.2. nodrošināt, lai vietā, kurā atrodas gāzes balons, nebūtu atklātas uguns vai dzirksteļošanas avots.

6.3. balona nomaiņu drīkst veikt persona vecāka par 18 gadiem. Balona nomaiņas laikā tajā vietā jāatrodas tikai tiem cilvēkiem, kas tieši nodarbojas ar balonu nomaiņu.

6.4. pēc balonu nomaiņas to atļauts  izmantot tikai pēc visu iekārtas savienojuma, kā arī ventiļa štoka  un ventiļa balonā ieskrūvēšanas  vietas  pārbaudes ar ziepju emulsiju vai gāzes analizatoru balona ventiļa atvērtā stāvoklī (vietas norādītas ar bultiņām), ja tiek konstatēta gāzes noplūde:

6.6.1. savienojumu neblīvās vietas nekavējoši likvidējamas, pēc tam veicot atkārtotu hermētiskuma pārbaudi ar ziepju emulsiju vai gāzes analizatoru;

6.6.2. ventiļa štoka un ventiļa balonā ieskrūvēšanas vietas, atvērta ventiļa stāvoklī , nehermētiskuma gadījumā, tas nekavējoties jāaizver, jāuzskrūvē noslēguzgrieznis un balons jāiznes ārpus ēkas, ņemot vērā vēja virziens , lai gāzi neaizpūstu uz citām tuvumā esošām ēkām, pagrabiem, padziļinājumiem, atklātas uguns avotiem un tml.

6.5. ja balona ventiļa ripa grūti griežās (to atverot vai aizverot) tādu balonu lietot aizliegts.

UZMANĪBU!! Aizliegts ventiļa atvēršanai vai aizvēršanai izmantot rokas instrumentus.

7. Kategoriski aizliegts veikt jebkādus remontdarbus gāzes balonam un ventilim. Tas var novest pie nelaimes gadījumiem.